• E: adm@rederiforeningen.no

Tiårig støtte gir store ringvirkninger for maritimt forskningsmiljø ved NHH

Tiårig støtte gir store ringvirkninger for maritimt forskningsmiljø ved NHH 532 610 Bergens Rederiforening

Bergens Rederiforening har siden 2012 bidratt med midler til et unikt shipping-professorat ved NHH, Senter for Shipping og Logistikk (CSL). Resultat? Oppbygging av en ledende forskningsgruppe, ny maritim fagportefølje, over 100 masteroppgaver, flere PHD kandidater, styrket internasjonalt posisjon og nye samarbeid med den maritime klyngen.

Gaveprofessoratet fra Bergens Rederiforening ble initiert i 2012 for å styrke forskning innen skipsfartsøkonomi og samarbeidet mellom akademia og den maritime næringen. Støtten har i praksis dekket lønn for én professoratstilling i ti år, de siste fem år medfinansiert av Stiftelsen Neptun.

Under ledelse av professoratet til Roar Ådland kan kompetansesenteret vise til imponerende resultater:

°      Stabsøkning fra én til seks personer, med bred internasjonal profil. Inkludert i teamet er også to PhD-stipendiater.

°      Etablering av flere shippingkurs. Porteføljen av fag er utvidet til tre masterkurs og ett bachelorkurs: Master innen Shipping Economics and Analytics, Shipping Finance and Marine Insurance, Commodity Trading and Transport, bachelor innen Maritime Economics.

°      Rundt 150 nasjonale og internasjonale kandidater som hvert år tar eksamen i shippingfagene:

°      Styrket kapasitet på veiledning innen shipping: Gaveprofessoratet har sikret en stabil gjennomstrømning av NHH-kandidater som har spesialisert seg innen shipping på masteroppgaven. Over 100 masteroppgaver er skrevet i løpet av perioden.

°      Tre PhD-kandidater har blitt uteksaminert, to kandidater er i prosess per i dag.

°      Rekruttering: Statistikk tilsier at NHH i gjennomsnitt leverer 10-20 kandidater til skipsfartsnæringen per år. I tillegg jobber mange NHH-kandidater med skipsfart i beslektede næringer.

°      Styrket internasjonal posisjon og samarbeid: Høy produksjon og kvalitet på publiseringer gjør at CSL er ansett som en av de ledende forskningsgruppene innen shipping også internasjonalt, bl.a. gjennom presentasjoner til World Bank/IMF og samarbeid med UCL Energy Institute og Nanyang Technological University.

°      Internasjonal publisering: Flere masteroppgaver har blitt publisert i internasjonale akademiske journaler, inkludert dekning i internasjonale bransjemedia. Høy aktivitet på LinkedIn har også gitt god publisitet og har resultert i flere internasjonale medieoppslag.

°      Nært samarbeid med norske rederier gjennom ulike forskningsprosjekter, med hovedvekt på lokale klyngemedlemmer som Utkilen, Odfjell og SKS Tankers.

°      Formidling til lokal maritim klynge: CSL har arrangert et årlig NHH shippingseminar siden 2012, fra 2018 i større skala og i samarbeid med Bergens Rederiforening og Maritime Bergen, ‘LeaderShip’. Seminaret samler et bredt spekter av deltakere fra akademia, politikk og næringsliv.

°     Gavemidlene fra Rederiforeningen har aktivt blitt benyttet som grunnlag i søknader til Forskningsrådet, noe som har utløst støtte på over 70 millioner kroner til ulike prosjekter; blant annet til shippingforskning i SFI Climatefutures, et nytt Senter for Forskningsdrevet Innovasjon.

«Gaveprofessorat av denne typen var for ti år siden uvanlig i norsk sammenheng, men ble prioritert av Bergens Rederiforening for å styrke den maritime klyngen i regionen, ivareta historien og sikre innovativ forskning på feltet,» sier daglig leder i Bergens Rederiforening, Trygve Nøkleby. «Det er også uvanlig med så langvarig støtte. Når vi nå etter ti år oppsummerer resultatene, er vi imponert over hva CSL har levert og retter en stor takk til NHH, professor Ådland og hans team.»

Ingenting av dette ville vært mulig uten det tette samarbeidet med Bergens Rederiforening og Stiftelsen Neptun. Det har også vært avgjørende å få ytterligere støtte til individuelle forskningsprosjekter fra våre industripartnere, og jeg vil benytte anledningen til å spesifikt takke våre nåværende og tidligere prosjektpartner, sier Roar Ådland.