• E: adm@rederiforeningen.no

Tiltak for mer miljøvennlig
Skipstransport

Skipsfart

Skipsfart er den mest miljøvennlige transportformen og rundt 90 prosent av verdens gods transporteres i dag på skip. Men med økte fraktvolum øker også CO2-utslippene. Internasjonal skipsfart en ansvarlig for omlag 3 prosent av de globale CO2 utslippene. Den norske flåten er derved ansvarlig for å slippe ut om lag 40 til 50 millioner tonn CO2 hvert år.

Norske rederier tar klimaproblematikken svært alvorlig og jobber målrettet for å redusere sine utslipp. Norsk skipsfart har som mål å drive kvalitetsskipsfart og er pådrivere for en mer miljøvennlig internasjonal næring.

Klimagassutslipp fra skip er i dag uregulert

Klimagassutslipp fra skipsfarten ikke regulert av Kyotoavtalen idag. Fordi skipsfarten i sin natur er internasjonal, er det viktig å få på plass et regelverk som inkluderer alle flaggstater.

Bergens Rederiforening går inn for at FNs maritime organisasjon IMO skal vedta effektive reguleringsmekanismer, fortrinnsvis ved å inkludere skipsfarten i et globalt kvotehandelssystem. En slik internasjonal løsning må omfatte alle land, også Kina og USA.

Klima er den største utfordringen menneskeheten står overfor.

Det skal koste å slippe ut CO2

Bergens Rederiforening mener den mest effektive reguleringsmekanismen er et markedsbasert instrument som gir økonomiske incentiver til å redusere utslippene. Forening går i likhet med Norges Rederiforbundet inn for å sette et tak for skipsfartens utslipp.

Dersom dette overstiges, for eksempel gjennom økt vekst i verdenshandelen, må skipsfarten kjøpe utslippskvoter fra andre sektorer. På den måten vil skipsfarten betale for utslippsreduksjoner andre steder. Et slikt utslippstak må fastsettes av IMO i samarbeid med UNFCCC.