• E: adm@rederiforeningen.no

Skipsfartens miljøvisjon
Selv om sjøtransport er den mest miljøvennlige transportform har skipsfarten har et stort ansvar for å bidra til å sikre en bærekraftig utvikling og et godt miljø.

Den norske rederinæringen har i alle år vært ledende når det gjelder utvikling av en miljøvennlig skipsfart. Dette er bra både for miljø, kompetanse og konkurransekraft. Norges Rederiforbund og Bergens Rederiforening arbeider for at norske rederier skal fortsatt skal være helt i front av utviklingen av en sikker, miljøvennlig og samfunnsansvarlig global maritim næring.

Miljøvisjon om nullutslipp skal det arbeides mot hver dag ved at:

Norske rederier skal:

Være pådriver for internasjonalt høye miljøstandarder i FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, og andre internasjonale organer. Derfor er det også viktig med en stor norsk flåte or jo støtte andel av verdensflåten – jo større innflytelse.

Være banebrytende i utvikling av enda mer miljøvennlige løsninger, og slik vise vei mot høyere internasjonale miljøstandarder.

Klimaendringer er den største utfordringen menneskeheten står overfor

Skipsfart er den mest miljøvennlige transportformen og rundt 90 prosent av verdens gods transporteres i dag på skip. Men med økte fraktvolum øker også CO2-utslippene. Internasjonal skipsfart en ansvarlig for omlag 3 prosent av de globale CO2 utslippene. Den norske flåten er derved ansvarlig for å slippe ut om lag 40 til 50 millioner tonn CO2 hvert år.

Norske rederier tar klimaproblematikken svært alvorlig og jobber målrettet for å redusere sine utslipp. Norsk skipsfart har som mål å drive kvalitetsskipsfart og er pådrivere for en mer miljøvennlig internasjonal næring.