• E: adm@rederiforeningen.no

Om rederinæringen
Rederier er kjernen i de maritime miljøene i Norge, og de fyller mange viktige roller. De er store kunder for verft, utstyrsprodusenter og maritime tjenesteytere.

OM OSS

Rederier er kjernen i de maritime miljøene i Norge, og de fyller mange viktige roller. De er store kunder for verft, utstyrsprodusenter og maritime tjenesteytere.

Norske rederier kontrollerer verdens femte største flåte, målt i antall skip og dødvekttonn. Målt i verdi er gass- og kjemikalietankere den klart største gruppen, fulgt av offshorefartøy. I volum er oljetankere størst, fulgt av gass- og kjemikalietankere og bulkskip.

Innovasjon og kunnskap

Rederierne utøver et kontinuerlig innovasjonspress på sine kunder, og bidrar til å bringe leverandører og samarbeidspartnere ut på internasjonale markeder. Rederiene bidrar i stor grad til økt kunnskapsnivå og til et mer spesialisert kompetansemiljø og vare- og tjenestetilbud. Dessuten representerer redere et betydelig privat eiermiljø som bidrar til å øke dynamikken i norsk næringsliv.

Det siste er en av de viktigste kildene til produktivitetsvekst i et lands økonomi. Norske rederier er blant de ledende i verden innen en rekke skips- og markedssegmenter, og de fleste opererer globalt.

Arbeid i næringen

I en maritim næring jobber man verden rundt hver dag. Tempoet er høyt og ingen dager er like. Ansatte i den maritime næringen arbeider hvor og når oppgavene krever det. Kundene befinner seg over hele kloden, og vi driver forretning hele døgnet året rundt.

Det kreves god kremmerånd, krysskulturell kompetanse, interesse for høyteknologi, gode sosiale antenner og en global innstillling for å frakte verdenshandelen best og billigst frem.

FAKTA

Visste du at Norge…

 • kontrollerer en av verdens største handelsflåter
 • har mer enn 200 rederier og driver mer enn 1000 skip i internasjonal fart
 • sysselsetter 56.000 sjøfolk fra hele verden – hvorav1/4 er norske
 • har verdens nest største maritime offshorenæring
 • klassifiserer 17 % av verdensflåten
 • har flere av verdens ledende skipsmeglerfirmaer
 • har verdens største shippingsbanker
 • har 7 % av verdensmarkedet for skipsutstyr
 • er verdensledende innen maritim forskning
 • har verdens fjerde største verftsgruppering
 • bygger de mest avanserte offshorefartøyer i verden

Visste du at Bergensregionen..

 • har hovedkontor for flere av de verdensledende rederiene
 • sysselsetter mer enn over 30.0000 mennesker i den maritime næringen
 • har en verdensledende maritime næringsklynge med rederier, verft, høyteknologiske utstyrsleverandører og høykompetente tjenesteleverandører, som omfatter mer enn 500 virksomheter
 • har mer enn 500 norskregistrerte skip, og 40 aktive rederier med skip innen offshore, regional og internasjonal fart
 • har en av de største havnene i Europa (Bergen havn), og byen er vedensledende innenfor transport av kjemikalier
 • har rederiet Odfjell SE lokalisert, som er størst i verden
 • har Bergen Group, som er et av Europas største verft
 • har flere av verdensledende leverandørbedrifter innen skipsindustrien, blant disse er TTS Marine AS som leverer utstyr som brukes på skipene
 • er i verdenstoppen innen sjøforsikring og finansiering
 • er verdensledende innen undervannsteknologi

Historikk

Spor tyder på at båter ble brukt allerede 8000 år før Kristus. Det var midlertid først på slutten av jernalderen at de første norske seilbåtene meldte sin ankomst, men fra da har Bergen spilt en viktig rolle i norsk skipsfartshistorie.

I 1066 grunnla Kong Olav Kyrre Bergen. Under middelalderen utviklet byen seg til å bli den største i skandiavia, med en befolkning på 6-10.000 innbyggere, og norsk skipsfart fikk etterhvert sitt hovedsete her. På denne tiden hadde også Norge blitt et aktivt eksportland.

Hanseatene begynte sin virksomhet rundt år 1153, og tok gradvis over Norges utenlandshandel. Men svartedauen i 1349 førte til til harde tider i Norge, også for den maritime sektor. Epidimien markerte begynnelsen for slutten for Hanseatene, og overgangen fra middelalderen til den moderne tid. For skip og skipsbygging startet utviklingen av flermastede skip, og konseptet skipsreder begynte å slå rot på denne tiden.

Sjøfartsnasjonen vokser frem

Skipsfarten vokste for alvor frem fra midten av forrige århundre, da liberalisering og sterk økonomisk utvikling gav nordmenn muligheter for å komme med i verdensomspennende skipsfart. Denne næringsmobilisering la grunn for en omfattende skipsbygging, basert på lokale ressurser. I 1875 stod Norge som verdens tredje største sjøfartsnasjon med en flåte bemannet med 60.000 sjømenn.

Landets første rederiforening

Det ble særlig dampskipsfarten som med sin mer moderne organisering som aktualiserte behovet for samarbeid, spesielt i rettsvern, og avstedkom Nordisk Skibsrederforening i 1889. Derfor var det naturlig nok Bergen, landets ledende dampskipsby, som fikk i stand den første norske rederiforening, etablert i 1899.

Norges Rederiforbund 1909

Rundt 1909 var det mange forhold i samtiden som aktualiserte behovet for en landsomfattende rederiforening. Både her hjemme og ute i verden begynte det etter hvert å gjøre seg gjeldende regler og bestemmelser som grep inn i skipsfarten. Grunnlaget for den moderne shippingindustrien ble lagt da Norges Rederforbund, med statsminister Christian Michelsen som president, ble dannet.

Den sannsynligvis viktigste utviklingen på 1900-tallet var imidlertid tankskipet. Takket være den industrielle revolusjon som nødvendiggjorde brennstoff, ble norske skip aktive innen transport av olje og petroleum til Europa da amerikanske oljefelt ble oppdaget.

Etter krigen ønsket utenlandske rederier at norske skipsverft skulle bygge skip lik de norske, som var blitt observert rundt om i verden. Det ble etter hvert vanlig at norske skip ikke lenger var innom Norge, men at de handlet kun varer mellom fremmede land.

Tilpasninger i et turbulent marked

Fra 1970 og frem til idag har norsk shipping opplevd store bølgedaler. Rundt 1970 ble skipene større, fraktratene gikk i taket og det ble igjen store penger å tjene, mens oljeprisenes fordobling i 1973 slo bena under på mange rederier. På begynnelsen av 1980 tallet var imidlertid konkurransen stor, og norske rederier slet med høye kostnader og dyrt mannskap, og i 1986 var forholdene så dårlige at industrien måtte finne en løsning, som ble Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) for i det hele tatt å beholde noen skip under norsk flagg.

Sakte men sikkert begynte den norske flåten igjen å øke mot 90-tallet, blant annet fordi et fordelaktig skattesystem oppmuntret små private investorer til å investere i shippingselskaper og flåten økte.

I dag er Norge verdens 5. største shippingnasjon og vi regner med at næringen har direkte og indirekte betydning for 300-400.00 nordmenn. Det maritime næringsmiljøet er Norges største eksportør av tjenester og den nest største i eksportverdi etter olje og gass.

Vi har verdensledende rederier i nisjer, to av verdens ledende shipping-banker og flere av verdens ledende meglerfirmaer. Norges og Bergenregionens maritime næringsliv er i stor grad rettet mot det globale marked og utgjør et særpreget, spennende og internasjonalt innslag i vårt samfunnsliv.

Norges Rederiforbund

Bergens Rederiforening er en krets av Norges Rederiforbund.
Norges Rederiforbund er en arbeidsgiver og interesseorganisasjon for norske rederier og offshoreselskap, og har om lag 160 medlemmer innen tank- og bulktransport, nærskipsfart og offshorerelaterte virksomheter.

Arbeidsområder og strategi
Forbundets viktigste arbeidsområder er nasjonal og internasjonal næringspolitikk, arbeidsgiverspørsmål, kompetanse og rekruttering, miljø og innovasjon samt sikkerhet til sjøs. Rederiforbundets virksomhet skjer i nær kontakt med næringen.

Strategien har som hovedmål å posisjonere Norges Rederiforbund og norske rederier som en fortsatt ledende internasjonal maritim aktør i et fremtidsbilde kjennetegnet ved økt behov for global handel og sjøtransport, økende overføring av gods fra land til sjø og en økende etterspørsel etter energi med vekst i offshore aktiviteter.

Rederiforbundets 100 års jubileum
Norges Rederiforbunds historie er en reise som har vart i 100 år. Organisasjonen ble stiftet 15. september 1909 i Kristiania, under navnet Norges Rederforbund, og skiftet til sitt nåværende navn i 1984.

Bergensregionen

Har flere av de verdensledende rederiene hovedkontor

Bergen

Er i verdenstoppen innen sjøforsikring og finansiering

Norge

Kontrollerer en av verdens største handelsflåter