• E: adm@rederiforeningen.no

§
Lover
Lover for Bergens Rederiforening

LOVER FOR BERGENS REDERIFORENING

*****************************************************************

Vedtatt på generalforsamling i Bergens Rederiforening

27. MAI 2017

****************************************************************************

§ 1 – FORMÅL

Bergens Rederiforening er en uavhengig forening av rederibedrifter hjemmehørende i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. Foreningens formål er å virke aktivt til fremme av medlemsbedriftenes felles næringsinteresser både ved konkrete tiltak og gjennom forbedring av rammevilkår, for derigjennom å bidra til verdiskapning og bærekraftig vekst og utvikling av rederinæringen i regionen.

Bergens Rederiforening er en selvstendig forening, men er tilknyttet Norges Rederiforbund og skal være Bergens krets for Norges Rederiforbund for så vidt dette er i funksjon. Norges Rederiforbunds lover gjelder for Bergens Rederiforening og dets medlemmer, hvis ikke annet er bestemt i disse lover.

§ 2 -MEDLEMSKAP

Kvalifisert til medlemskap i Bergens Rederiforening er:

1. Enhver bedrift som er medlem i Norges Rederiforbund (stemmeberettiget medlem)hjemmehørende i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane

2. Andre rederibedrifter hjemmehørende i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane

3. Organisasjoner som har en direkte interesse i rederivirksomhet, og som styret finner å oppta som medlem (ikke stemmeberettiget medlem).

Ethvert medlem i Bergens Rederiforening skal oppnevne en eller flere personlige representanter som skal ivareta medlemmets funksjon i Bergens Rederiforening. Disse er ikke medlemmer av Bergens Rederiforening, men er å anse som representanter for det enkelte medlem. Styret kan sette begrensninger på det antall representanter det enkelte medlem kan oppnevne.

For medlemmer av Norges Rederiforbund gjelder de for Norges Rederiforbund gjeldende regler om inn- og utmeldelse. Andre medlemmer utmeldes skriftlig ved nyttår.

§ 3 – STYRET

Ansvaret for ledelsen av Bergens Rederiforening ligger hos foreningens styre. Styret skal bestå av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret velges av og blant medlemsrepresentanter fra medlemmer som er rederibedrifter hjemmehørende i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane,jfr. § 2, nr.1 og 2 ovenfor. Foreningen skal til enhver tid ha representanter fra begge kjønn og fra medlemmer som nevnt både i § 2, nr.1 og 2 ovenfor . Styret står ansvarlig for forvaltningen av foreningens midler, og rapporterer til foreningens generalforsamling.

Styret velges slik på den årlige ordinære generalforsamling:

  • Styrets leder og nestleder velges for 1 år
  • Styrets medlemmer velges med funksjonstid på 2 år
  • Av styrets medlemmer trer henholdsvis 1 og 2 styremedlemmer annethvert år, styremedlemmer, første gang ved loddtrekning
  • Varamedlemmer velges med funksjonstid på 1 år

Som valgbare til styret i Bergens Rederiforening er representanter rederibedrifter hjemmehørende i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordan jfr. § 2, nr.1 og 2 men til styrer og utvalg i Norges Rederiforbund, hvor Bergens Rederiforening oppnevner/foreslår representanter, kan kun foreslås/velges representanter fra de medlemmer som er innmeldt i henhold til § 2, nr. 1, ovenfor. I andre fora står styret fritt til å oppnevne/foreslå representanter fra Bergens Rederiforening.

§ 4 –MEDLEMSKONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes årlig av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Kontingenten skal bidra til dekning av foreningens utgifter og fastsettes på basis av medlemmets størrelse, antall skip, totale balanse og antall ansatte. Som norm kan styret anvende de tilsvarende regler som til enhver tid gjelder i Norges Rederiforbund.

I tillegg til den fastsatte kontingent for medlemmet betaler hvert medlem en egen kontingent for hver av sine oppnevnte representanter. Kontingenten fastsettes årlig av generalforsamlingen etter forslag fra styret.

§ 5– DAGLIG LEDELSE

Styret bestemmer til enhver tid hvordan den daglige ledelse av foreningen skal skje, herunder foretar de nødvendige ansettelser og fastsettelse av vilkår.

§ 7 – GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er Bergens Rederiforenings høyeste organ. Ordinær generalforsamling i Bergens Rederiforening avholdes innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel. Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende spørsmål:

1. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og regnskap for foreningen og eventuelt tilknyttede fond

2. Valg av styreleder, nestleder og medlemmer og varamedlemmer til styret

3. Valg av revisor

4. Fastsette kontingent for det kommende år

5. Eventuelle andre saken som spesielt er angitt i innkallelsen

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes med minst 3 dagers varsel, og tar kun opp til behandling de saker som spesielt er angitt i innkallelsen.

Stemmerett i foreningens generalforsamling har de medlemmer som er innmeldt i henhold til lovenes § 2 nr 1. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme (heretter kalt ”basisstemme”). I tillegg til basisstemmen har hvert stemmeberettiget medlem tilleggstemmer som følger:

  • For opptil 5 skip eller opp til 50.000 brutto registertonn tonnasje som medlemmet eier eller driver (kommersielt eller teknisk) ytterligere fem stemmer.
  • For hvert skip utover 5 skip eller 10.000 brutto registertonn tonnasje utover 50.000 brutto registertonn tonnasje som medlemmet eier eller driver (kommersielt ellerteknisk) ytterligere 1 stemme.

Intet medlem kan avgi mer enn 20 stemmer i foreningens generalforsamling.

§ 8 – ENDRING AV LOVENE

Lovforslag og forslag til oppløsning av Bergens Rederiforening må være fremsatt og omsendt til samtlige medlemmer minst 2 uker før den generalforsamling som skal behandle forslaget. Vedtak om oppløsning av Bergens Rederiforening må fattes i minst 2 generalforsamlinger som må avholdes med minst 4 ukers mellomrom.

§ 9 – OPPLØSNING

Hvis Bergens Rederiforening ved sin oppløsning eier formue, skal denne omgjøres til en stiftelse med formål å fremme skipsfarten i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane.