• E: adm@rederiforeningen.no

Resirkulering av skip

Resirkulering av skip

Arbeidet med å forbedre forholdene ved opphuggingsanleggene er et viktig arbeid som det har vært og fortsatt må være stort fokus på. Bergens Rederiforening er sterkt i mot hugging av skip ved at disse blir kjørt opp på strender slik som i India og Bangladesh.

Bergens Rederiforenings medlemmer driver ikke med slik hugging av skip med resirkulerer disse på en ansvarlig måte i tråd med Hong Kong konvensjonen fra 2009. Konvensjonen var en viktig milepæl i arbeidet med å forbedre forholdene ved opphuggingsanleggene, spesielt i Asia.

Konvensjonen for forsvarlig opphugging

Konvensjonen for forsvarlig opphugging av skip skal bidra til å skape en sikrere arbeidsplass for arbeiderne og føre til mindre utslipp av miljøfarlige stoffer ved opphuggingsanleggene.

Det spesielle med konvensjonen er at den stiller krav både til verftene og til skipets eier. Reglene omfatter bl.a. krav til dokumentasjon og håndtering av farlig avfall om bord i skipet før hugging. Driften av opphuggingsanleggene vil også reguleres for å ivareta hensynet til sikkerhet og miljø og det skal etableres ulike mekanismer for oppfølging og kontroll av anleggene.

Fordi dette er en internasjonal virksomhet er det viktig at det er FNs skipsfartsorganisasjon IMO som står bak den nye konvensjonen. På den måten får vi et globalt regelverk med størst mulig effekt ved at flest mulig flaggstater og opphuggingsland er omfattet.

Inntil konvensjonen trer i kraft, har Rederiforbundet oppfordret sine medlemmer til å følge kravene i konvensjonen så langt det er mulig. Sammen med norske myndigheter har Rederiforbundet også tatt initiativ til et bistandsprosjekt i Bangladesh, slik at landet raskere kan heve standarden ved sine opphuggingsanlegg og gjøres i stand til å ratifisere konvensjonen.

Bergens Rederiforening mener at man på denne måten kan bedre forholdene og få en forsvarlig resirkulering av skip og sikre både sikre arbeidsplasser og miljø, i stedet for at man har regionale regler som vil skape skjeve konkurransevilkår.