• E: adm@rederiforeningen.no

Miljø

Reduksjon av forurensing til luft, og sjø er den største utfordring verden står overfor. Sjøveis transport av varer og tjenester er den mest miljøvennlige transportmetode, men skipsfarten er likevel en betydelig forurenser. Bergens Rederiforening støtter opp om Norges Rederiforbunds ambisiøse miljøvisjon; Norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet skal ikke ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft.

Det må derfor stilles høye krav til miljø, sikkerhet og innovasjon for å nå denne visjon, og dette er også premissgivende for kvalitetsskipsfart. Bergens Rederiforening går i bresjen for mer forskning og utvikling på miljøområdet, og for at denne forskningen omgjøres til målbare resultater for å skape enda bedre og mindre forurensende sjøtransport.

Norsk skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet skal ikke ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft

Lokale miljøtiltak

Bergens Rederiforening arbeider for at rederier i Bergensregionen fortsatt skal være ledende i utviklingen av en sikker, miljøvennlig og samfunnsansvarlig global, maritim næring. Fremtidens vinnere i den internasjonale konkurransen vil være miljøeffektive og ha høy kvalitet på sikkerhetsarbeidet.

Den maritime industri på Vestlandet er verdensledende i innovasjon som er nødvendig for å nå ambisiøse mål om reduksjon i utslipp. Mer effektive fremdriftsmaskineri, nye energibærere og nye skipstyper vil bli utviklet og Vestlandet vil være verdens laboratorium for slik ny forskning og utvikling som leder til en effektiv og miljøvennlig skipsfart.

De globale klimautfordringene setter nye premisser for internasjonalt næringsliv. Norsk skipsfart skal møte klimautfordringen med mer miljøvennlig skipsdesign, bedre logistikk og mer effektive kommersielle mekanismer. Skipsfarten skal derfor være en del av løsningen  – ikke bare en del av problemet.