• E: adm@rederiforeningen.no

Maritim næring står i fare for å bli halvert

Maritim næring står i fare for å bli halvert 150 150 Bergens Rederiforening

Effekten av koronapandemien og oljeprisfallet får dramatiske konsekvenser for den norske maritime klyngen. Nå må vi få økt kriseforståelse for maritim næring, og det haster med motkonjunkturtiltak.

Norsk maritim sysselsetting kan falle med nesten 25 prosent fram til utgangen av 2022, sammenlignet med 2019. Da mister hver fjerde ansatt jobben, eller nærmere 15 500 kvinner og menn.

Det viser prognoser utarbeidet av Menon Economics i en rapport bestilt av Maritime Bergen og Maritimt Forum.

– Rapporten bekrefter alvoret i situasjonen vi nå står i, og det viser at det haster å gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak, sier daglig leder i Maritime Bergen Siv Remøy-Vangen.

Sammenlignet med toppen i 2014, før oljeprisfallet, vil det ifølge hovedscenariet i Menon-rapporten være over 40 000 færre maritimt ansatte ved utgangen av 2022. Legger man det pessimistiske scenariet til grunn, er utsiktene enda dystrere

Rapporten kan leses her

Nesten en halvering av maritim næring i 2022.

Hovedscenariet viser for tidsrommet 2019 til 2022 et fall i omsetningen fra 445 milliarder kroner til 335 milliarder kroner, eller 110 milliarder kroner. Det utgjør nær 25 prosent.

– Vi står i fare for å miste kompetanse av stor samfunnsmessig betydning, en kompetanse som vi er helt avhengig av for å lykkes med det grønne, maritime skiftet. Kompetansen er viktig for å fremdrive maritime nullutslippsteknologier, for vekst innen bærekraftig energi og for matproduksjon fra havet, sier Remøy-Vangen.

Maritime Bergen har overfor myndighetene fremmet en tiltakspakke som inneholder 40 tiltak som vil sikre maritim næring igjennom og etter koronakrisen. Tiltakene kan leses her

Forslaget inneholder bl.a. forslag om midlertidige endringer i petroleumsskatteregimet, forsering av bygging av statlige skip, tiltak som sikrer økt likviditet og kapitaltilgang, samt en midlertidig endring av nettolønnsordningen for norske sjøfolk.

– Havet er hva Norge skal høste goder av i fremtiden. Maritim næring i Bergensregionen skal være vår fremtidsnæring. Derfor er det avgjørende at bevilgningene gjøres raskt. Dette er alvor, sier Remøy-Vangen.

Bildet illustrerer alle skip som ligger til kai grunnet mangel på oppdrag. Her er alt fra offshore skip til de nyeste skipene til Hurtigruten