• E: adm@rederiforeningen.no

Maritim næring i stormens øye

Maritim næring i stormens øye 150 150 Bergens Rederiforening
I forlengelsen av vårt oppslag i BA i går samt mediedekningen av både TV2 og NRK, opplever vi denne saken som mer relevant enn noen gang. For ordens skyld her er kronikken i sin helhet, et samarbeid med LO Bergen og NHO Vestland. Den ble første gang publisert i BA 25. april.

Koronakrisen er den mest alvorlige krisen som har truffet norsk maritim næring etter annen verdenskrig. I tillegg kommer fallet i oljeprisen. Maritim næring, som endelig aner lyset i enden av en lang nedadgående tunnel, opplever igjen stopp i aktivitet og planlagte prosjekter.

Det internasjonale pengefondet, IMF, lanserte nylig en rapport hvor de anslår at Norge vil havne i en dyp resesjon med 6,3 prosent nedgang i den økonomiske aktiviteten i 2020. 90 000 maritime arbeidsplasser over hele landet er på spill. 20 000 i Vestland fylke, 50 000 på Vestlandet for øvrig. Potensielt kan store deler av den norske maritime klyngen gå tapt.  Verdensledende kompetanse kan bli borte.

Dette er svært alvorlig for landet vårt, og spesielt for kysten, som er avhengig av den maritime næringen for verdiskaping og sysselsetting. Små bygder kan miste sine livsgrunnlag.

Regjeringen har, sammen med et bredt flertall på Stortinget, gjort mye riktig og bra for å redde servicenæringen. Men nå som koronakrisen går inn i en ny fase, må staten aktivt gå inn for å sikre kompetanse, sysselsetting og verdiskaping i den maritime klyngen. Det er denne som gir eksportinntektene vi skal leve av i fremtiden. Det er denne som sysselsetter kvinner og menn langs hele kysten.

Myndighetene må nå bruke muligheten og sette i gang og bygge oppunder viktige tiltak!

Maritime Bergen, LO i Bergen og Omland med NHO Vestland mener det bør settes i gang bygging av gryteklare prosjekter. Prosjekter som vil tilføre Sjøforsvaret fem nye mineryddere og Havforskningsinstituttet to nye forskningsfartøy. I tillegg må økonomien til fylkeskommunene styrkes slik det kan opprettholdes planlagte samferdselsanbud. Dette vil tilføre maritim industri oppdrag som vil gi etterlengtet aktivitet i hele verdikjeden. Prosjekter som gir norsk innhold og sikrer over 20 000 årsverk langs hele norskekysten. Dette vil være et avgjørende og riktig motkonjunkturtiltak til dagens krise

Og vi må fortsette å grønne på! Til nå har vi har lykkes med å bygge opp verdens største elektriske fergeflåte, og det på knappe fem år. Nå står hurtigbåtene og nærskipsfarten for tur. Nye energikilder skal utvikles og skape nye verdikjeder. Det er derfor prekært at den neste tiltakspakken er spisset og treffer maritime bedrifter og norsk industri. Slik at vi om 30 år kan vise til resultat og høste frukter av de frøene vi sår i dag.

GIEK, Innovasjon Norge, Nysnø og ENOVA må få økte rammer for å sikre finansieringen av den maritime næringen gjennom krisen. Vi trenger ny aktivitet, vi trenger omstilling og vi trenger nye arbeidsplasser. For det er havet vi skal leve av i fremtiden. Blå arbeidsplasser, ny kunnskap og bærekraftige løsninger. Men for å sikre at denne næringen overlever, haster det mer enn noen gang. Regjering og Storting må sette i gang tiltakene nå!

Med vennlig hilsen

LO Bergen og omland              NHO Vestlandet                                       Maritime Bergen

Fauzia Hussain-Wiik                    Grete Karin Berg                                          Siv Remøy-Vangen

Leder                                               Fungerende regiondirektør                        Daglig leder

Første gang publisert i BA 25.april.