• E: adm@rederiforeningen.no

RNB – vi forventer mer i industripakken

RNB – vi forventer mer i industripakken 150 150 Bergens Rederiforening

Regjeringen legger til rette for mer skipsfart og grønn utvikling gjennom ved å omdisponere 100 mill. til grønn skipsfart, samt tilførelse av 300 mill. ekstra til Nysnø. I tillegg skal utdanningspakker sørge for flere studieplasser. Men endringene for permitteringsordningen er ikke gode nok. Maritime Bergen forventer at regjeringen kommer næringen i møte med mer kraftfulle tiltak i krisepakken som lanseres i slutten av mai.

– Dette er en start, men vi forventer at regjeringen leverer mye mer, og innfrir viktige tiltak, i forbindelse med industriproposisjonen som kommer i slutten av mai, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen

Da Maritime Bergen i oktober 2019, omtalte statsbudsjettet for 2020, var utsiktene gode og mye av optimismen var tilbake i maritim næringen etter offshorekrisen i 2014. Næringen ønsket at budsjettet skulle stimulere videre satsning i grønn skipsfart, flytende havvind, forskning og utdanning, samt gode rammevilkår, for verdiskaping og arbeidsplasser i havnæringene. Men Koronaviruset og oljeprisfallet har hatt mye større innvirkningen på økonomien og samfunnet enn vi kunne forestilt oss.

Statsbudsjettet som ble utarbeidet mot slutten av 2019 i står ikke lenger i stil til dagens situasjonen. For 2020 anslås BNP for Fastlands-Norge å falle med fire prosent i år, i tillegg til at arbeidsledigheten forventes å øke med 2,2 prosent. På oppdrag fra Maritimt Forum og Maritime Bergen leverte Menon Economics en rapport som viser at hver fjerde maritimt ansatt kan miste jobben innen utgangen av 2022 som følge av koronakrisen.

– Virusutbruddet rammer norsk maritim næring svært hardt. Vi fester vår lit til at regjering og storting har fått den riktige kriseforståelsen, og innfrir tiltakene som vi fremmet i vår tiltakspakke før påske. Her inngår gryteklare prosjekter som forsering av bygging av statlige skip, midlertidig fjerning av taket i nettolønnsordningen og en stor satsing på havvind, sier Remøy-Vangen.

Regjeringen legger fram et revidert statsbudsjett, som foreslår en økning i oljepengebruken fra 243,5 milliarder kroner, til 419,6 milliarder, som vil kunne styrke den maritime næringen dersom tiltakene er treffsikre.

Permitteringsordningen er ikke god nok
Regjeringen foreslår at perioden med fritak for lønnsplikt forlenges ut oktober 2020. Regjeringen sier den vil vurdere permitteringsordningen på ny når den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp igjen. De vil ikke utvide lengden på dagens ordning som er på 26 uker.

– Dette er etter vår mening altfor passivt. Det er behov for å utvide lengden på permitteringene til 52 uker rimelig raskt, hvis ikke vil det bli oppsigelser og ikke permitteringer, sier Remøy-Vangen.

Mer grønn skipsfart
Parisavtalen forplikter partene seg til å holde gjennomsnittlig temperaturøkning godt under to °C. Regjeringen ønsker derfor videre satsning på grønn utvikling for å nå målet.

Regjeringen foreslår å omdisponere 75 millioner kroner til en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart, og 25 mill. kroner til flåtefornyelse i nærskipsfarten gjennom Grønt Skipsfartsprogram.

– Vi ha lenge argumentert for nytten og behovet for en gjeninnføring av kondemneringsordningen, og at denne må ha riktig innretning. 75 mill. kroner er en fin start, men vi trenger større summer dersom vi skal oppnå den flåtefornyelse som landet trenger. Vi trenger også en god toppfinansieringsordning, og 25 mill. kroner er en liten start på veien, sier Remøy-Vangen.

I tillegg foreslås en økning av rammetilskuddet til fylkeskommunene med 150 millioner kroner for å støtte opp om innfasinga av lav- og nullutslippsferger på fylkesveisambandene. Regjeringen foreslår også å styrke Nysnø Klimainvesteringer AS med ytterligere 300 millioner kroner i 2020 hvor hensikten er å investere i flere bedrifter som utvikler ny og klimavennlig teknologi.

– Vi håper de økte bevilgningene til fylkeskommunene og til Nysnø treffer våre maritime bedrifter og bidrar til å stimulere til økt aktivitet i den krisen vi nå står i, sier Remøy-Vangen.

Petroleumsskatteregimet
Det er ikke noen endringer fra punktene som regjeringen annonserte 30. april. Den store nyheten er imidlertid at regjeringen nå har regnet på hva den samlede effekten blir for staten og det er snakk om en stor milliardgevinst.

– Vi synes endringene i petroleumsskatteregimet er et skritt i riktig retning, men det må på plass forbedringer i regjeringens forslag dersom det skal virke etter hensikten. Om ikke dette skjer, taper vi kompetanse og innovasjon på sokkelen, sier Remøy-Vangen.

Veien videre
Det reviderte budsjettet møter den maritime næringen på noen områder, hvor støtte til mer skipsfart og grønn utvikling vil gi muligheter for flere prosjekter og jobber. Det er også gledelig å registrere omdisponering av 75 millioner til Havforskningsinstituttet til teknologisatsning og investeringer i nye verktøy.

Men det kan gjøres enda mer for næringen.

– Regjeringen vil legge frem en egen grønn omstillingspakke i slutten av mai, som vi håper vil inneholde økte tiltak og midler til forskning, utvikling og innovasjon, og kan bidra til økt aktivitet i en maritim næring som står til dels med brukket rygg, avslutter Remøy-Vangen.