• E: adm@rederiforeningen.no

150 150 Bergens Rederiforening

Vestland fylkeskommune, CCB og Ocean Hywind Cluster inviterte til webinar for oss i maritim sektor som er potensielle brukere av miljøvennlig hydrogen. Krav fra brukerne og tilrettelegging fra myndigheter er to viktige punkt som må til for å realisere eventyret.

Vestlandet ønsker å ta en fremtidig ledende posisjon når det kommer til produksjon og anvendelse av hydrogen – industrielt og innen transport, både maritim og landbasert transport. Finansiell risiko er en sentral utfordring i denne omstillingen og Vestland Fylkeskommune ønsker å bistå i arbeidet med å benytte m.a europeiske støtteordninger for å redusere denne risikoen.

Webinaret tok for seg tanker, idéer og konkrete prosjekt som kan realisere målsettingen om å posisjonere Norge som ledende på hydrogen.

Ronny Haufe, Executive Visepresident CCB

Tore Solheimslid, prosjektleder hydrogen, Vestland Fylkeskommune, tok for seg temaet økonomisk og bærekraftig omstilling gjennom storstilt samarbeid.

Solheim gikk kjapt inn på hvilke showbremsere har vi som gjør at ikke hydrogen er realisert enda. Pris er en av dem. Han dro fram Sveist som eksempel på et land som har funnet en løsning på det økonomiske. Der har næringslivet sammen kjøpt inn 1700 lastebiler som de skal benytte til frakt av H2.

Levetiden på fartøy kan være et annet hinder. Lastebilers levetid er relativt lang, skip sine enda lenger. Og fartøy må byttes ut til nye som er tilrettelagte for hydrogen.

Solheimslid dro fram teknologi som en tredje showbremser. Det trengs en rivende utvikling av teknologi, og denne må kommes i gang med.

Til slutt ble det offentliges rolle på veien videre trukket frem; Det offentlig har en viktig rolle i forhold til å skaffe forutsigbarhet – Hvilke vilkår og krav settes?

Penger er en selvskreven rolle i realiseringen av H2-eventyret. Tore Solheimslid poengterte at samlet tropp gir styrke. Når det kommer til søknader inn mot europeiske og norske utlysninger bør man gå sammen for å få større gjennomslagskraft. Horisont Europa legger opp til å ha budsjett på nærmere  100 mrd euro. Bare noen få prosent av denne summen vil kunne gi en kraftig boost av hydrogen-utviklingen i Norge. En søknad mot Horisont Europa er typisk på om lag 20 sider og tar et års tid å få på plass, så Solhiemsliid poengterer at det bare er til å sette i gang!

Det er viktig at vi går sammen i dette maratonløpet. Det må til et felles initiativ mot norske og europeiske initiativ og søknader, sa Solheimslid.

Det vil komme en tid hvor vi skal leve av noe annet enn oljen, og dette må vi levere på. Mange små aktører vil ikke være i stand til å gjøre dette selv. Solhiemslid mener vi må gå sammen, og Vestland fulkeskommune ønsker innspill til prosjekt som trenger finansiering.

Vestland ønsker en sømløs overgang til hydrogen, og vil gjerne høre fra de som trenger hjelp i sitt H2-arbeid.

CCB Energy Park     


CCB Energy Park har lokasjoner på østsiden av Kollsnes, og her er det ønsket å huse det fremtidige CCS-anlegget. Ronny Haufe, Executive Visepresident CCB sier at anlegget skal kunne ta imot og deponere Co2. Dette gjør at man kan tenke storskalaproduksjon av hydrogen, noe som vil gi lavere karbonavtrykk, i tillegg til å senke kostnadene.

Lokasjonen av parken er unik. I tillegg til å ha tilgang på gass ligger parken midt i skipsleden. Dette kan være med på å få ned karbonavtrykket.

Tanken er at man henter naturgass og fører den i land på Kollsnes. Rørledninger går gjennom CCB Energy Park, hvor man kan man koble seg på for å kunne etabler H2-produksjonsanlegg. Dette kan dermed gjøres kortreist og samlet og gi aktiviteter både på land og sjø.

CCB har, som en av flere investorer som, gått inn i ZEG Power. Dette er en av få som skal kombinere H2-produksjon som inkluderer Co2-fangst, noe som allerede har gjort seg bemerket i, blant annet Asia.

CCB ønsker å bidra til et alternativ til dagens fossile drivstoff, og målsetning er at dette skal bli konkurransedyktig og kunne stå på egne ben uten videre subsidier, da må storskala til.  CCB har derfor etablert H2 Production AS, og andre inviteres med.

Ronny Haufe avsluttet med å ønske, spesielt de med grønn profil, velkommen til samarbeidet som skal ha en profil vi alle kan være stolte av.

Realisering av hydrogen i maritim sektor

Stein Kvalsund, CEO Hywind Cluster, har flere prosjekt med ulike fartøytyper som det jobbes mot. For å realisere dette må det kunne produseres, leveres og bunkres H2.

 

 

 

Hywind Cluster ønsker å lage flere rapporter om hvordan implementeringen av hydrogen kan skje, og de ønsker tilbakemeldingen fra maritim næring på forslag i forhold til dette. Rapporten tar blant annet for seg hvilke fartøy som teoretisk kan benytte alternative drivstoff, som hydrogen. Fokuset har vært på ferger, offshore-fartøy og hurtigbåter.

Det er satt opp estimat for behovet for flytende og komprimert hydrogen, samt ammoniakk, og et interaktivt kart er laget, hvor behovet fortløpende kan plottes inn.

 

 

Sikkerhet er naturligvis noe som tas på alvor. Og når det kommer eventuell risiko rundt den nye produksjonen, så er dette noe Lloyds har sett på.

Møtet ble avsluttet med en paneldebatt hvor blant annet innsendte spørsmål ble diskutert. Pris og tidsaspekt var fokuset på mange av henvendelsene og det poengteres fra paneldeltakerne at krav fra brukerne og tilrettelegging fra myndighetene må til for å realisere hydrogeneventyret.

Det oppfordres til flere innspill på **@cc*.no som vil være mulig å sende inn på til utgangen av mai!

Webinaret var en oppvarming til brukerkonferansen som er planlagt på Ågotnes 10. september i år.