• E: adm@rederiforeningen.no

Positiv avklaring i innreisereglene og skjerpede regler om karantenehotell

Positiv avklaring i innreisereglene og skjerpede regler om karantenehotell 700 394 Bergens Rederiforening

Det ble i dag vedtatt en rekke endringer i reglene for innreise og karantenehotell som varslet av regjeringen sist fredag. De praktisk viktigste endringene vil gjelde sjøfolk som ankommer Norge etter tjeneste i utlandet og riggarbeidere som kommer til Norge for å arbeide, hvor flere grupper enn i dag vil måtte avtjene hele eller deler av innreisekarantenen på karantenehotell. Det videre vedtatt endringer i innreiseregelverket som løser utfordringene med rigger under mobilisering og klargjøring for oppdrag.

Endringene i covid-19-forskriften § 5 innebærer at plikten til å oppholde seg på karantenehotell varierer ettersom hvilke land i EØS/Schengen/UK arbeidstakeren har oppholdt seg i de siste 10 døgn før ankomst Norge.

Det innføres et skille mellom land med lavt, middels eller høyt smittetrykk, hvorfra det hhv. gjelder fritak for karantenehotell, de tre første dagene på karantenehotell eller hele innreisekarantenen på karantenehotell. Karanteneplikten er fremdeles inntil 10 dager med obligatorisk PCR-test tidligst dag 7. Det innføres også en søknadsordning hvor det kan søkes om fritak fra karantenehotell dersom den innreisende kan vise til sterke velferdshensyn. Covid-19-forskriften § 5 er oppdatert med endringene som trådde i kraft kl. 1200 i dag. De nye reglene for karantenehotell vil gjelde for alle som ankommer Norge etter dette tidspunktet.

Vi presiserer at unntaket for sjøfolk som skal tiltre arbeid i norsk havn og personer i samfunnskritiske funksjoner videreføres, endringene påvirker altså ikke disse gruppene.

I forskrift om innreiserestriksjoner § 3 er det videre gjort en viktig endring i unntaket for arbeidstakere på flyttbare innretninger som løser utfordringene som har vært med rigger ved land under klargjøring og mobilisering. Det er presisert at utlending som arbeider på flyttbar innretning som befinner seg i norsk indre farvann eller i norsk sjøterritorium har unntak fra innreiserestriksjonene når arbeidet er nødvendig for aktiviteten på kontinentalsokkelen. Det samme gjelder utlending som arbeider på flyttbar innretning som utfører et midlertidig oppdrag på britisk sokkel. Det betyr at det ikke lenger vil være nødvendig å søke Sjøfartsdirektoratet om unntak for at dette personellet skal kunne reise inn i Norge.

Endelig er det vedtatt en endring i forskrift om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjonene § 8 som utvider perioden vedtaket gjelder fra 14 til 30 dager.

Endringsforskriftene (oversikt over endringer) kan finnes her:

https://lovdata.no/forskrift/2021-05-27-1631

https://lovdata.no/forskrift/2021-05-26-1629

Endringsforskriftene er akkurat kunngjort. Vi gjennomgår disse og vil komme tilbake med mer informasjon.

Rederiforbundet har invitert til informasjonsmøte om de nye endringene fredag 28. mai kl. 1300.

Saken er hentet fra Norges Rederiforbund.