• E: adm@rederiforeningen.no

Koronaviruset: Alvorlig situasjon for maritim næring

Koronaviruset: Alvorlig situasjon for maritim næring 150 150 Bergens Rederiforening

Norsk maritim næring vil merke store konsekvenser av at verdensøkonomien har bremset betydelig opp. Den globale koronapandemien krever raske, kraftfulle og målrettede tiltak fra myndighetene.

Regjeringen vil senere i dag innføre tiltak som er blant de mest inngripende den norske befolkning har opplevd i fredstid. Regjeringen varsler også flere tiltak for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

– Nå handler det først og fremst om liv og helse. Dernest må regjeringen håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Norsk maritim næring vil bli sterkt berørt av at verdensøkonomien bremser opp, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

Vi står nå overfor en global økonomisk krise som følge av spredningen av koronaviruset. Norsk maritim næring er eksportrettet og er alltid utsatt for globale konjunkturer. Derfor vil Covid-19 kunne ramme næringen hardt.

– Etter offshorekrisen i 2015 var de flere selskap som nå var i ferd med å reise seg. Korona kommer for dem på et verst tenkelig tidspunkt, fortsetter Remøy

Maritim næring sysselsetter tett på 90 000 kvinner og menn langs hele kysten, og skaper verdier for nesten 150 mrd. kroner. Til tross for sterk verdiskapingsvekst i 2019, så sliter store deler av næringen fortsatt etter oljeprisfallet i 2014. Av Norges 1800 skip er 41% av disse eid og operert ut i fra Bergen.

– Konsekvensene av koronaviruset er for øyeblikket uavklarte, men vi forventer at Covid-19 vil sette næringen vår på en hard prøve. Derfor er det viktig at myndighetene følger opp med tiltak som letter på situasjonen, sier Remøy-Vangen.

Utfordringer vi vet våre medlemmer møter allerede er risiko for forsinkelse ved lasting og lossing, hvor havner har innført strengere regler. I tillegg er det en forhøyet risiko samt forsinkelser av komponenter og utstyr. Vi ser også at enkelte bedrifter, og rederier spesielt, har utfordringer ved reisevirksomhet og ved mannskapsskifte.

Maritime Bergen  anbefaler myndighetene om å gjennomføre følgende strakstiltak:

• Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes.

• Utsette skatte- eller avgiftsbetalinger, formuesskatt, selskapsskatt, MVA og arbeidsgiveravgift.

• Sikre at bankene kan yte den kreditten bedriftene etterspør.

• Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold.

• Norskeide bedrifter som har gått med underskudd de siste årene, må på samme måte som de som har gått med overskudd, få lempinger/tilpasninger i formueskatten.

• Norske havner må få felles, nasjonale føringer på hvordan man skal forholde seg til skipsanløp.

• Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at tiltakene som iverksettes er målrettede.