• E: adm@rederiforeningen.no

Vassen hydrogensatsing

Vassen hydrogensatsing 150 150 Bergens Rederiforening

Norges Regjering har kommet med sin første hydrogenstrategi. Den er for øvrig ikke særlig oppmuntrende for norske hydrogen-forkjempere.  

Hydrogen vil kunne fungere som en lav- eller utslippsfri energibærer om det produseres uten utslipp. Det være seg gjennom elektrolyse eller ved å utvinnes fra naturgass med Co2-håndtering. Det maritime Norge er klare for å produsere og drifte både ferger og hurtigbåter med hydrogen.

Hydrogen i flytende form er ikke tilgjengelig i Norge i dag, og forsynings-, og produksjonskjeder må utvikles. Mye av hydrogenet fraktes fra Tyskland på lastebiler og Norges egen produksjon av dette ble i sin tid utkonkurrert av olje & gass, som er rimeligere å produsere.

Regjeringen sier selv i sin pressemelding at uferdig teknologi og høye kostnader i dag setter stopper for en realisering av økt bruk av hydrogen i transportsektoren. De foreslår likevel å øke bevilgningen til satsing på null- og lavutslipps hurtigbåter med 20 millioner. Regjeringen ønsker også å øke pilot- og demonstrasjonsprosjekter og foreslo i mai å bevilge 120 mill. til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd, hvor hydrogensatsing er stor.

– Hydrogen vil være et viktig bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet, særlig i transport og industri. Vi har styrket flere av virkemidlene som bidrar til å bringe hydrogenløsninger nærmere markedet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i pressemeldingen.

Stein Kvalsund, daglig leder i Hub for Ocean sier at han er redd for at midlene som blir kanalisert ut ikke når frem til næringsaktørene. Han mener likevel at hurtigbåt og Pilot E ser ut til å kunne bli vinnere ifølge strategien. Dette forutsetter at der Regjeringen i strategien varsler en satsing på pilot- og demonstrasjonsprosjekt i Norge som skal bidra til å skalere opp hydrogenproduksjon, må det gjøres gjennom en tettere dialog med næringsaktørene. Dette vil kunne føre til en større grad av konkretisering og realisering av prosjektene.

  • PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Styreleder i NCE Maritime CleanTech, Bjørn Sundland anbefaler Regjeringen å benytte seg videre av PILOT E, og sikre gjennomføring av prosjekt som har fått støtte gjennom dette. Det ville vært en nasjonal satsing som både vil gi volum og som fører til utvikling av nullutslippsløsninger for mange fartøyskategorier, mener Sundland.

Kvalsund mener Regjeringens hydrogenstrategi bærer preg av å være en oppramsing av det som allerede er gjennomført.  Som et konkret tiltak har Regjeringen foreslått at de vil «kartlegge alle fergesamband, hurtigbåtsamband og annen maritim rutetrafikk for å synliggjøre hvilke nullutslippsteknologier som kan egne seg. Dette for at myndigheter og private aktører skal få bedre oversikt over hvor det kan være aktuelt med bruk av lav- og nullutslippsteknologier i maritim sektor, inkludert bruk av hydrogen»

Dette er ein aktivitet vi allereie har starta i samband med prosjektet vårt HyInfra, og med eit digitalt kartverktøy, sier Kvalsund

 

Bjørn Sundland mener også at Regjeringens nysluppede dokument bærer preg av repetisjon av eksisterende rammebetingelser, mer enn en strategi.

 

I en tid med korona-krise og dalende transportinntekter, ville dette vært en gylden mulighet til å ta større grep, sier styreleder i NCE Maritime CleanTech.

Satsingen Regjeringen presenterer i hydrogenstrategien viser i det store og hele at det skal fortsettes med pilotering. Det innebærer ingen større oppskalering av industri i en tid da det er et stort behov for å skape nye arbeidsplasser.

Regjeringen kunne i større grad lagt forventninger og virkemidler til de norske klyngene som arbeider med implementering av hydrogen for å lykkes med strategien.

Maritime Bergen mener, som Hub for Ocean, at det er viktig er at vi endelig har fått en strategi som legger nasjonale føringer for arbeidet mot blant annet hydrogendrift av skip. Men vi må legge til at en strategi er et veikart for å nå et mål, og vi sier oss også enige i uttalelsene Kvalsund og Sundland.

Strategien bærer preg av å være en oppramsing mer enn å fungere som et skattekart som ville kunne føre oss inn i en ny gullalder, sier daglig leder i Maritime Bergen Siv Remøy-Vangen.

Les hele hydrogenstrategien her.