• E: adm@rederiforeningen.no

Enighet om ny krisepakke på Stortinget

Enighet om ny krisepakke på Stortinget 150 150 Bergens Rederiforening

Stortinget ble 31. mars enige om den tredje Koronakrisepakken. Myndighetene har lyttet til innspill fra næringen næringen og iverksetter flere tiltak rettet mot den maritime næringen.

Den første krisepakken fungerte som en akuttkrisehåndtering, for å sikre inntekt til folket. Neste pakke ga likviditet til bedriftene. Med denne pakken ønsker myndighetene å se på tiltak som får oss best ut av denne krisen, ved å skape verdier i næringen.

I krisepakken finner vil tiltak som er rettet mot maritim næring og grønn næringsutvikling. Tiltakene som iverksettes er blant annet:

  • Handlingsplanen for grønn skipsfart kommer på 200 millioner kroner, altså en dobling av planlagte midler. Stortinget ønsker også å legge fram en finansieringsplan for fornyelse av nærskipsflåten i vårens kommende reviderte budsjett.
  • 100 millioner kroner til havner og farleder
  • 130 millioner kroner til petroleumsforskning for å bidra til utvikling av olje- og gassnæringen (fungerer også som klimatiltak for norsk sokkel). Dette gir også potensiale til å utløse flere muligheter for norsk leverandørindustri.
  • Det settes av midler til CCS-oppstart (karbonfangst og –lagring), vil også sikre norske kontrakter og industri. Stortinget ber også regjeringen om å fremskynde prosjekter rundt CCS, til komme senest i statsbudsjettet for 2021.
  • Øke miljøtekonologiordningen på tilsvarende 50 prosent til store miljø- og klimainvesteringer.
  • Stortinget foreslår også å legge fram en finansieringsplan for flytende havvind. Dette ønskes for statsbudsjettet i oktober, 2021.

– Kraftfulle tiltak fra myndighetene er viktig i denne krisesituasjonen, men tiltakene må også være gode og faktisk treffe den maritime næringen. I samarbeid med våre medlemmer, vet vi hva den maritime næringen trenger for å overleve. Maritime Bergen er derfor glade over å se at innspill fra næringen, blir lyttet til av myndighetene, gjennom investeringer rettet mot grønn, maritim næring. Næringen håper videre på et tett samarbeid med myndighetene, der vi kan komme med flere innspill, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.