• E: adm@rederiforeningen.no

Nettmøte med Sylvi Listhaug

Nettmøte med Sylvi Listhaug 150 150 Bergens Rederiforening

Den 15. mai holdt Maritime Bergen og Maritimt Forum nettmøte for sine medlemmer. Sylvi Listhaug og Morten Ørsal Johansen (FrP) møtte maritim næring og kommenterte korona, oljeprisfall og FrPs forslag til tiltak for å dempe krisen. Flere maritime toppledere deltok for å presentere sitt ståsted, og bidro til et vellykket møte.

Nettmøtet startet ved at daglig leder for Maritimt Forum sentralt, Ivar Engan, innledet kort om situasjonen i maritim næring. Engan forklarer alvoret i koronasituasjonen, og tydeliggjorde viktigheten av at FrP krever strakstiltak fra regjeringen.

Frp har tidligere kommet med forslag til tiltak ved at de i forkant av revidert statsbudsjett og tiltakspakken for mai, krevde fem strakstiltak fra Regjeringen for å redde den maritime næringen.

De fem kravene som Frp la fram var i tråd med flere av tiltakene som Maritimt Forum og Maritime Bergen ba om i sin tiltakspakke til Stortinget og Regjeringen tidligere i april. Kravene som ble lagt fram var:

* Midlertidig fjerne beløpsbegrensningen i tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk på skip i NOR.

* Fremskynde bygging inntil fire skip i minerydderkonseptet Vanguard og bygging av inntil to forskningsfartøy.

* En toppfinansieringsordning for nye miljøvennlige skip gjennom Innovasjon Norge og Enova.

* Innføre vrakpant på utrangerte norske skip og rigger.

* Styrke GIEK og Eksportkreditt og opprette midlertidige låneordninger gjennom disse.

Etter velkomsten til Engan kommenterte Sylvi Listhaug (Andre nestleder finanskomiteen) og Morten Ørsal Johansen (medlem av Næringskomiteen), situasjonen i maritim næring og myndighetenes tiltak, samt FrPs forslag til tiltak for å dempe krisen i norsk maritim næring. De poengterer viktigheten av den maritime næringen og tydeliggjorde at de ønsker innspill om hva næringen mener er nødvendige og treffende tiltak, noe de fikk under dette møtet.

Videre ble det holdt innlegg av ulike maritime toppledere, som har uvurderlig innsikt i den maritime næringen. Det kom mange gode innspill til Listhaug og Johansen.

Even Aas fra Kongsberg Group og styreleder i Maritimt Forum, trakk i sitt innlegg fram fire viktige som vil være viktige for maritim næring. Det må gis rom for sysselsetting nå, , være bærekraftig og ha stort eksportpotensiale. Aas vektlegger at taket på nettolønnen må fjernes og at statlige gryteklare prosjekter må framskyndes. Han nevnte som eksempel minerydderne og forskningsfartøy. Aas sa til slutt at den maritime næringen ikke bare er gunstig for verdiskaping, men også helt sentral for Norges beredskap.

Christoffer Jørgenvåg fra Red Rock AS, sa i sitt innlegg at oljeprisfallet og Covid-19 har hatt konsekvenser for dem på flere måter. Det har blitt mindre aktivitet grunnet færre oppdrag. I tillegg blir leveranser utsatt, og mindre investering fører til mindre vekst for bedriften. Som tiltak ønsker Jørgenvåg en ordning hvor man kan bruke lønnskutt som et alternativ til permittering. Det vil også være positivt med styrking av Giek, Innovasjon Norge og eksportkreditt, samt framskynde offshore vindaktiviteter.

Anne Jorunn Møkster fra Møkster sier at selskapet har, siden nedstigningen 12. mars, hatt diverse utfordringer, men fremhever at flinke sjøfolk har gjort at selskapet takler situasjonen relativt godt. Utfordringene siden nedstengningen har vært et bråstopp i markedet til selskapet. Møkster sier at nettolønnsordningen er god, men at det i hovedsak er øyeblikkelig aktivitet som må til for at næringen skal kunne overleve. Aktivitetsnivået som har vært planlagt i februar, må komme tilbake igjen.

Mariann Salvesen fra Aibel befinner seg i leverandørindustrien for olje og gass, og påpekte som Møkster at fallet i aktiviteten har hatt stor påvirkning. Aibel har ikke hatt mye permitteringer, men flere underleverandører har det og det svekker produksjon og effektivitet. De viktigste tiltakene blir å sikre nye prosjekter og rammebetingelser for næringen.

Njål Sævik fra Havila skryter av FrP sine krav fra regjeringen, og mener at kravene vil kunne treffe hele den maritime næringen. For Havila har også kutt i investeringer og prosjekter som blir utsatt, store konsekvenser for bedriften. Sævik sier at han ser positivt på permitteringsordningen under Covid-19 og nettolønn. Videre ønsker han pakker som her og nå vil løse likviditetsutfordringer og pakker som på lang sikt vil øke investeringer. Det poengteres også at det er viktig at disse pakkene og tiltakene blir utformet, slik at de fungerer i praksis.

Arne Otto Rogne fra Fellesforbundet beskriver hvordan produksjonen falt voldsomt etter at arbeidere fra utlandet måtte hjem og to meters restriksjoner på verft gjorde at effektivitet i prosjektene falt. Av tiltak mener Rogne at staten burde dekke de ekstra utgiftene til bedriftene som forekommer på grunn av korona. I tillegg kan en skatteutbetaling på balanseførte underskudd være et positivt tiltak. Videre vil gryteklare prosjekter med norsk innhold også være veldig gunstig for næringen.

Webinaret 15. mai ble holdt i effektive former og det kom også kommentarer fra ytterlige to deltagere som har god innsikt i og er viktige for den maritime næringen. Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund ønsker at permitteringsukene økes til 52 uker. På denne måten kan man unngå å miste uvurderlig kompetanse.

Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund støttet Solberg, med tanke på at permitteringsukene må økes for å bevare kompetente sjøfolk i Norge. I tillegg ønsker Sande en endring av nettolønnsordningen der taket fjernes.

På slutten av nettmøtet var Listhaug og Johansen tydelige på at dette var gode innspill som de vil ta med seg videre, med stor tro på at dette er tiltak det er mulig å få gjennomslag for.