• E: adm@rederiforeningen.no

Legevakt til sjøs

Legevakt til sjøs 150 150 Bergens Rederiforening

I 1923 ble det opprettet en helt ny tjeneste, som første av sin type i verden. Radio Medico så dagens lys i lille Bergen, og siden den gang har denne offisielle legevakten bidratt med trygghet for sjøfolk verden over. Mer enn noen gang er denne tjenesten nå et viktig holdepunkt for skip med mannskap som befinner seg langt til havs.

Norsk Senter for Maritim og Dykkermedisin ligger i tilknytning til Haukeland sykehus og er det nasjonale kompetansesenteret for maritim helse. Underlagt kompetansesenteret har vi den viktige helsetjenesten driftet av noen få mennesker, som tar seg av våre sjøfolk.

Agnar Tveten har ledet Radio Medico siden 2012, og vi har fått han i prat på sitt vante kommunikasjonsmedium; telefon. Hos Radio Medico jobber det seks leger, hvor en av dem til enhver tid, er tilgjengelig på telefon for mannskap om bord på alle skip på alle verdens hav, uavhengig av flagg, døgnet rundt.

24/7
Radio Medico er en 24 timers tjeneste hvor én lege går vakt flere dager etter hverandre. En stor del av vakten er derfor til allerede organisert som hjemmevakt. Vaktlegen jobber via VPN-tilknytning (virtual private network) til sykehuset og har tilgang på de samme systemene som de har når de sitter på Radio Medico Norway-sentralen eller kontoret. I forbindelse med pandemien sier Tveten at de ønsker å følge rådene om at alle som kan jobber hjemmefra, og med Radio Medicos organisering er det godt tilrettelagt for dette. Det meste av det legene på vakt i disse korona-tidene gjør, gjøres hjemmefra.

Helsetjeneste i verdensklasse
Radio Medico er en offentlig tjeneste som finansieres over sykehusbudsjettet, og har allerede folk på vakt hele døgnet, så ekstra aktivitet i forbindelse med pandemien koster ikke mye ekstra så lenge ikke flere må settes i arbeid.  Og enn så lenge har det ikke vært nødvendig å sette inn flere leger på vakt, til tross for økt aktivitet.

Alle kyststater plikter å gi medisinske råd til skip som en del av SAR beredskapen (Search & Rescue). I tillegg er alle flaggstater pliktige til å ha et helsetilbud som skal være av samme kvalitet som det arbeidstakere på land har, så langt det er mulig. Derfor finnes det mange tjenester verden over som arbeider mot skip. Hvor gode eller dårlige de er, og i hvilken grad de faktisk kan skipsfart og ikke bare er «en telefon på et sykehus» varierer nok. Radio Medico er i toppen kvalitetsmessig, men det er heldigvis også en del andre nasjoner som har tjenester som ligner veldig på Radio Medico sin og som leverer tilsvarende gode tjenester.

En femdobling av pasienter
Til vanlig har Radio Medico daglig fire pasienter og rundt 10-15 kontakter med skip. De siste døgnene det vært opp mot 20 pasienter hver dag. Tveten sier de fortløpende monitorerer behovet for å sette inn flere leger på vakt, slik at alle skal få den hjelpen de trenger til enhver tid.

Siden Radio Medico er en helnorsk tjeneste forholder de seg til de retningslinjer som kommer fra FHI og helsedirektoratet. Disse retningslinjene er derimot ofte ikke spesielt tilpasset til skip, og da henter Agnar og medarbeiderne hans informasjon også fra andre steder. Blant annet IMO og WHO har konkrete veiledere og råd som angår skip, som Radio Medico bruker i sitt informasjonsmateriale. I tilfeller hvor noe er uklart, tar legene direkte kontakt med FHI, helsedirektoratet og Sjøfartsdirektoratet. Når det kom spørsmål om det var særegne karanteneregler for de som var om bord på skip, så var disse norske instansene med på å avklare dette. Radio Medico er del av Haukeland Universitetssykehus., og de har en egen smittevernsavdeling som hjelper havets legevakt å kvalitetssikre retningslinjene de lager.

Hva om det kommer smitte om bord?
Det er viktig å ha etablert gode rutiner om bord for å hindre at folk blir smittet. Dette er rutiner som bør følges også når det ikke er en pandemi-situasjon som i dag, og redselen for smitte er større. Dette er retningslinjer det alltid oppfordres til å følge, da ulike sykdommer kan smitte uten å gi særlige symptomer. Om en derimot mistenker smitte hos noen om bord skal disse isoleres på lugaren.

Om noen er isolert på lugaren på grunn av mistenkt smitte, skal personen ha tett oppfølging slik at pasienten er minst mulig overlatt til seg selv, sier lederen hos Radio Medico.

Selv om legene ved Radio Medico får langt flere telefoner denne tiden, er det mye de samme som benytter helsetjenesten. Den økte pågangen skyldes ikke nødvendigvis Koronasyke om bord. Mange har i disse dager behov for å få svar på generelle spørsmål knyttet til viruset. De vanlige henvendelsene legene mottar blir også mer kompliserte på grunn av karantenebestemmelser. Det at en del land er skeptiske til eller ikke vil ta imot syke fra skip kompliserer også situasjonen. Det legene merker er også at terskelen er lavere for å ta kontakt ved forkjølelser, feber eller andre milde symptomer som en ellers kanskje ikke ville ringt om.

Når det kommer til det å bistå skip som skal legge til land med smittede, og få disse i land hjelper Radio Medico ofte så langt de kan, selv om deres rolle er rent medisinsk. Ved smittede som skal i land i Norge har Radio Medico varslingsplikt, og i utlandet har de også en rolle opp mot Hovedredningssentralen, hvis det er behov for evakuering. Det praktiske med logistikken på land og kommunikasjon med havnemyndigheter gjør skipet, rederiene og agentene i hovedsak selv. Spesielt i dag, med stor pågang fra potensielle syke, er vaktlegene hos Radio Medico instruert at de ikke har mulighet til å involvere seg i det praktiske som skal skje på land, da de vil måtte ta viktig kapasitet som skal gå til mannskap som ringer fra sjøen. I tillegg til skipets egen varslingsplikt, tar Radio Medico kontakt med smittevernslegene i de ulike kommune ved ankomst innland.

God tilgang på informasjon
Instansene Radio Medico har hatt direkte kontakt i forbindelse med Korona-pandemien er Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Sjøfatsdirektoratet og Kystverket. Det er også mye kommunikasjon mellom aktørene, og det gjelder også aktører som ikke snakker så ofte sammen ellers. Dette fører til at det nå er mye god informasjon å hente, og Agnar poengterer at vi alle har et ansvar for å skaffe oss den informasjonen vi trenger. Både Folkehelseinstituttet, Sjøfartsdirektoratet og kystverket har egne informasjonssider og har opprettet informasjonstelefoner. WHO og IMO er også aktive og har tilrettelagt for mye god informasjon, også ved å henvise til andre gode kilder.

Om ikke skip og rederier finner svar andre steder, kan de alltid kontakte oss i Radio Medico Norway, Sier Tveten

Arne Ulven, tidligere Overlege og forskningssjef ved Norsk senter for Maritim og Dykkermedisin og Radio Medicos leder Agnar Tveten simulerer diagnostiseringen av en blindtarmbetennelse i forbindelse elevbesøk hos legene.

Arne Ulven, tidligere Overlege og forskningssjef ved Norsk senter for Maritim og Dykkermedisin og Radio Medicos leder Agnar Tveten simulerer diagnostiseringen av en blindtarmbetennelse i forbindelse elevbesøk hos legene.