Skriv ut denne siden

Dagens kandidatintervju: Tor Sundby (R)

  • fredag, 08 september 2017 08:54

I uken frem mot stortingsvalget publiserer Maritime Bergen kandidatintervjuer med representanter fra ulike parti. I dag, Tor Sundby fra Rødt.

1. Hvordan vil ditt parti arbeide for å nå målet om å flytte gods fra vei til sjø?

Rødt har programfestet at vi vil arbeide for å utvikle og utbedre havneinfrastrukturen, slik at mer av godstrafikken kan tas sjøveien. Både i Bergen og ellers i landet har vi gått sterkt imot at havnearealet stadig reduseres fordi det er attraktivt å bygge boliger der. Vi anser flommen av XXX Brygge-boligprosjekter for å være kortsynt og strategisk helt feilaktig. Det er viktig at de store byene fortsatt skal ha levende havneområder, fortrinnsvis med tilknytning til jernbane. Det innsnevrer også handlingsrommet for senere generasjoner hvis sjølinjen blir blokkert av bolig- og kontorbygg. Det er stat og kommune som må ta ansvar for å sikre effektiv infrastruktur for sjøtransporten.

2. Bør det innføres norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann?

Mannskap som arbeider på skip som driver i norske farvann må ha norske lønns-og arbeidsavtaler og tilsluttet NOR-registeret. Konkurransen må foregår på kvalitet, ikke på lønn og arbeidsvilkår. Dette har Rødt programfestet.

3. Vil dere beholde formueskatten slik den er dersom dere kommer til regjeringsmakt?

Det vil vi.

4. Hvordan vil ditt parti legge til rette for en verdiskapning med lavere konsekvenser for klima?

Strenge utslippskrav i Norge. Pådrivere for skjerpede internasjonale krav som begrenser utslipp/fjerner utslippskilder. Omstilling til olje- og gassrettet næringsliv var profittdrevet. Omstilling bort fra olje og gass vil i begrenset grad være profittdrevet, og den krever derfor statlige, målrettede stimulerende ordninger og andre former for statlig initiativ. Stat og kommune må selv gå i spissen for omlegging til ikke-fossilbasert drift, f.eks. ved bruk av jordvarme og direkte solenergi.

5. Hvilke tiltak er nødvendig for å bedre norsk maritim konkurransekraft?

 

Forsvare og forsterke nettolønnsordningen for sjøfolk for å sikre at skip med sjøfolk på norske lønns- og arbeidsvilkår er konkurransedyktige. Offentlige tiltak for å stimulere til utvikling av driftsformer og skipsteknologi som er miljøvennlige, f.eks. videreutvikle elektrisk drift av båter. Skipene må være klargjorte for å benytte landstrøm i havnene. Havnene må også være tilrettelagt for å ta mot neste generasjon skip for gods og passasjerer med hurtigbåter til bysentra.