Skriv ut denne siden

Dagens kandidatinertvju: Torill Selsvold Nyborg (KrF)

  • torsdag, 07 september 2017 05:50

I uken frem mot stortingsvalget publiserer Maritime Bergen kandidatintervjuer med representanter fra ulike politiske parti. I dag, Torill Selsvold Nyborg fra Kristelig Folkeparti.

1. Hvordan vil ditt parti arbeide for å nå målet om å flytte gods fra vei til sjø?

90% av befolkningen i Norge bor under 10 km til kysten. I mange tilfeller vil det være mer hensiktsmessig å transportere gods via sjø enn på land. For å tilrettelegge for at mer transport skal kunne flyttes over til skip, må havner og infrastrukturen rundt havnene bygges slik at det er lett å bygge mellom sjø, vei og bane. KrF har styrket tilskuddsordningen for godsoverføring i vårt alternative budsjett og i forhandlinger med regjeringen. Tilskuddet blir gitt en bedrift som kan dokumentere at lasten går på skip i stede for vei eller bane. Et slik tilskudd vil kunne bidra til å styrke sjøtransportens konkurransekraft og blir et viktig tiltak for mer miljøvennlig transport

2. Bør det innføres norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann?

KrF sier et ubetinget ja til det.

3. Vil dere beholde formueskatten slik den er i dag dersom dere kommer til regjeringsmakt?

Nei, KrF vil ta bort formueskatt på arbeidende kapital. Formueskatten må ses på om den er tjenlig. Den er svært konkurransevirrende siden utenlandske virksomheter ikke har denne skatten i Norge.

4. Hvordan vil ditt parti legge til rette for en verdiskapning med lavere negative konsekvenser for klima?

KrF vil stimulere til miljøvennlige valg. Gjennom anbudsprosesser kan en stille bedre krav til stadig bedre og mer effektive miljøvennlige løsninger.

  • Modernisering av flåten og krav om at det går mot nullutslipp
  • Elektrifisering av flåten
  • Påbud om landstrøm
  • Utvikle gode panteordninger for gamle skip

5. Hvilke tiltak er nødvendig for å bedre norsk maritim konkurransekraft?Krf vil sikre skipsnæringen sikre rammevilkår og en rederiskatteordning tilsvarende det man har i Europa

 

  • KrF vil fjerne formueskatt på arbeidende kapital
  • Nettolønnsordningen er avgjørende for å sikre konkurransekraft
  • Vi satser på kunnskap og kompetanse og at flere norske velger sjømansyrke
  • Miljøvennlig drift vil øke konkurransekraften