Klima

Klima er den største utfordringen menneskeheten står overfor.

Skipsfart er den mest miljøvennlige transportformen vi har og rundt 90 prosent av verdens gods transporteres i dag på kjøl. Samtidig øker fraktvolumene og dermed også CO2-utslippene. I dag står internasjonal skipsfart for omlag 3 prosent av de globale CO2 utslippene. Som en av verdens største skipsfartsnasjoner er den norske flåten ansvarlig for å slippe ut om lag 40 til 50 millioner tonn CO2 hvert år.

Næringen tar klimaproblematikken svært alvorlig og jobber målrettet for å redusere sine utslipp. Norsk skipsfart har som mål å drive kvalitetsskipsfart og er pådrivere for en mer miljøvennlig internasjonal næring.

Klimagassutslipp fra skip er i dag uregulert

Klimagassutslipp fra skipsfarten ikke regulert av Kyotoavtalen idag. Fordi skipsfarten i sin natur er internasjonal, er det viktig å få på plass et regelverk som inkluderer alle flaggstater. Norges Rederiforbund går inn for at FNs maritime organisasjon IMO skal vedta effektive reguleringsmekanismer, fortrinnsvis ved å inkludere skipsfarten i et globalt kvotehandelssystem. En slik internasjonal løsning må omfatte alle land, også Kina og USA.

Det skal koste å slippe ut CO2

Norges Rederiforbund mener den mest effektive reguleringsmekanismen er et markedsbasert instrument som gir økonomiske incentiver til å redusere utslippene. Rederiforbundet går inn for å sette et tak for skipsfartens utslipp. Dersom dette overstiges, for eksempel gjennom økt vekst i verdenshandelen, må skipsfarten kjøpe utslippskvoter fra andre sektorer. På den måten vil skipsfarten betale for utslippreduksjoner andre steder. Et slikt utslippstak må fastsettes av IMO i samarbeid med UNFCCC.

Fokus på forskning og innovasjon

Norsk skipsfart har som mål å drive kvalitetsskipsfart og er pådriver for en mer miljøvennlig internasjonal næring. Den norske flåten er i dag verdens mest moderne flåte og Rederiforbundets medlemmer er pionerer innen utvikling av alternative energikilder om bord. Vi er helt i tet i utviklingen av gassdrevne skip og flere norske rederier ser blant annet på muligheten for å bruke brenselceller som alternativ energikilde om bord. Det jobbes kontinuerlig med utvikling og forbedring av motoranlegg, skrog og propeller. Alt dette vil bidra til å gjøre næringen mer energieffektiv og bidra til å redusere klimagassutslippene fra skip.