Ballastvann

Det er viktig å hindre spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip. Norges Rederiforbund har derfor støttet arbeidet for å få vedtatt et internasjonalt regelverk for håndtering av ballastvann.

De miljømessige utfordringene med ballastvann

Årlig transporteres nærmere 10 milliarder tonn ballastvann med den internasjonale flåten. Fordi ballastvannet bringer med seg fremmede arter og organismer, utgjør det en alvorlig trussel mot miljøet. Økosystemer kommer i ubalanse og opprinnelige arter er i fare for å bli utryddet. Det siste tiåret har det vært registrert en sterk økning i arter som spres til områder de ikke forekommer naturlig fra før.

Internasjonal konvensjon om håndtering av ballastvann

Etter lengre tids utvikling, vedtok Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO) i 2004 konvensjonen om håndtering av ballastvann. Konvensjonen stiller strenge krav til håndtering av ballastvann og trer i kraft 12 måneder etter at den har blitt ratifisert av 30 stater, som representerer mer enn 35 prosent av verdenstonnasjen.

En rekke land har inntil konvensjonen trer i kraft, innført egne forskrifter for å hindre spredning av marine organismer. Norge vil innføre en slik forskrift fra 1. januar 2010. Fordi denne forskriften er utformet som havnestatskrav, fører den ikke til noen forskjellsbehandling av norske og utenlandske skip. De nye kravene innebærer at skip på vei til norske havner må skifte ut ballastvannet i bestemte avstander fra kysten eller i angitte soner.

Forretningsmuligheter og innovasjon

Når konvensjonen trer i kraft, vil det bli innført strenge krav til rensing av ballastvannet før det slippes ut. Her ligger en stor forretningsmulighet for norske selskaper som er helt i tet i utviklingen av slike rensesystemer, for å understøtte at norsk maritime næring vil bli internasjonalt ledende når det gjelder innovasjoner for å fremme skipsfart som den mest effektive og miljøvennlige transportformen.

Mer i denne kategorien « NOx-fondet Resirkulering »